VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4920/VPCP-KTN
V/v tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương (công văn số 4638/BCT-TCNLngày 31 tháng 5 năm 2012) về việc quản lý phát triển các dự án thủy điện và vậnhành các nhà máy thủy điện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh khẩn trương ràsoát, điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện các dòng sông, Quy hoạch pháttriển thủy điện nhỏ trên địa bàn cả nước và ở từng địa phương, kiên quyết loạibỏ những dự án không hiệu quả, tác động xấu đến môi trường: chiếm nhiều diệntích đất rừng, đất sản xuất, ảnh hưởng lớn đến di dân, tái định cư, cấp nước hạdu,...

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành, địaphương liên quan:

- Chỉ đạo chủ đầu tư các nhà máy thủy điện hiện có thực hiệnrà soát, đánh giá lại thiết kế các công trình thủy điện; đề xuất các giải phápquản lý, vận hành và kỹ thuật xây dựng, bảo đảm an toàn cho công trình và hạ dutrong các tháng mùa lũ.

- Tổ chức kiểm tra các dự án thủy điện đang thi công, kiênquyết xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu không thực hiện theo đúng cácquy định về công tác giám sát, quản lý chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xâydựng công trình,...

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư cácdự án thủy điện; chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bảo đảm cho ngườidân tái định cư có cuộc sống ổn đinh, tốt hơn nơi ở cũ. Trường hợp vượt thẩmquyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liênquan xây dựng, ban hành quy định về dòng chảy tối thiểu ở hạ du các hồ chứa vàhướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong quý III năm 2012.

b) Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hànhtrong quý IV năm 2012 Quy trình vận hành liên hồ chứa các tháng mùa kiệt củacác hồ chứa thủy điện trong các hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba để phụcvụ phát điện và cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt của khu vực hạ du. Hoàn thành,trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các thángmùa kiệt và mùa lũ của các hệ thống sông chính còn lại trong năm 2013.

c) Chỉ đạo Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước,Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra và đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các dự án thủy điện; thực hiệnxử phạt theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm công tác bảo vệmôi trường.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương:

a) Có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất để chủ đầu tư các dự ánthủy điện đầu tư trồng rừng mới thay thế diện tích rừng đã chuyển mục đích sửdụng sang xây dựng các dự án thủy điện theo quy định; có biện pháp bắt buộc chủđầu tư các dự án thủy điện trồng bù diện tích rừng theo thiết kế được cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp các dự án thủy điện có yêu cầu phải trồng lạirừng nhưng không có đủ quỹ đất; Ủy ban nhân dân tỉnh cần yêu cầu chủ đầu tư cácdự án thủy điện đóng góp bằng tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng để điềutiết trồng bù rừng theo quy định.

b) Tổng hợp toàn bộ diện tích rừng sử dụng trong các côngtrình thủy điện, diện tích rừng được trồng mới theo quy định do xây dựng cácnhà máy thủy điện trên địa bàn, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổnghợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Thực hiện việc kiểm tra, xem xét kỹ năng lực của cácdoanh nghiệp trước khi giao làm chủ đầu tư xây dựng các dự án thủy điện nhỏ;kiên quyết thu hồi các dự án thủy điện mà chủ đầu tư không đủ năng lực thựchiện hoặc không thực hiện đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng vàbảo vệ môi trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địaphương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: TKBT, TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), v. (154).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý