VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4921/VPCP-KTN
V/v xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa hệ thống sông Đồng Nai.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 4546/UBND-CNN ngày 25 tháng 6 năm 2012) về việc xây dựng quy trình vận hànhliên hồ chứa hệ thống sông Đồng Nai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cácBộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, trình Thủ tướngChính phủ xem xét, ban hành trong quý IV năm 2012 Quy trình vận hành liên hồchứa thủy lợi, thủy điện trong các tháng mùa lũ trên hệ thống sông Đồng Nai;hoàn thành Quy trình vận hành liên hồ chứa trong các tháng mùa kiệt, trình Thủtướng Chính phủ xem xét, ban hành trong quý I năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: KH&Đ, TC, XD;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP;
các Vụ: TKBT, TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), v. (31).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý