BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4922/BTC-CST
V/v gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ngày13/1/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 05/2009/TT-BTC về việc hướng dẫnmột số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CPngày 11/12/2008 của Chính phủ. Theo đó điểm 5.2, mục 5 quy định: Trường hợp đặcbiệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu phải kéo dài hơn 275 ngàynhư đóng tàu, sản xuất sản phẩm cơ khí, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản,ngọc trai; chế biến các loại nông sản thu hoạch theo mùa vụ, thì thời hạn nộpthuế được kéo dài hơn 275 ngày. Thời gian được kéo dài tối đa không quá thờihạn phải giao hàng ghi trên hợp đồng xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ nguyênliệu, vật tư nhập khẩu đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế hoặc không quá chu kỳsản xuất sản phẩm.

Đểtạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuấtxuất khẩu nói chung, kể từ ngày 01/01/2009, nếu các doanh nghiệp có Đơn đề nghịgia hạn thời gian ân hạn thuế vượt quá 275 ngày (ghi rõ số ngày gia hạn) thìCục Hải quan địa phương xem xét quyết định cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế(chỉ áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng chấp hành tốtpháp luật hải quan và không còn nợ tiền thuế quá hạn, không còn nợ tiền phạtchậm nộp thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan).

Đềnghị các Cục Hải quan địa phương và các đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- TCHQ; Vụ PC;
- Hiệp hội thủy sản
- Lưu: VT, Vụ CST (CST2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn