BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 4924/BHXH-CST
V/v quản lý và sử dụng thẻ BHYT hộ gia đình

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 08/7/2009 Bảo hiểm xã hội ViệtNam đã có công văn số 2233/BHXH-CST về việc giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh GiaLai thực hiện Đề án cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có ảnh cho hộ nghèo và hộ đồngbào dân tộc thiểu số theo mẫu thẻ BHYT hộ gia đình quy định tại Quyết định số 652/QĐ-BHXH ngày 05/6/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để đảmbảo việc quản lý và sử dụng mẫu thẻ này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn mộtsố nội dung như sau:

1. Phạm vi đối tượng thí điểm: làhộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số, có từ 02 thành viên trở lên tham giaBHYT, cùng đăng ký tại một cơ sở khám chữa bệnh (KCB) ban đầu, hiện đang sinhsống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Về một số nội dung in thẻ BHYT hộgia đình:

2.1. Thẻ BHYT hộ gia đình phải inđầy đủ các thông tin của các thành viên tham gia trong hộ gia đình, bao gồm: mãthẻ, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính của người tham gia BHYT và ảnh.Trường hợp người tham gia BHYT chưa có ảnh thì vẫn in đầy đủ các thông tin,phần in ảnh để trống.

2.2. Mã thành viên tham gia BHYT làmã thẻ quy định tại Quyết định số 1071/QĐ-BHXH ngày 01/9/2009 của Tổng giám đốcBảo hiểm xã hội Việt Nam.

2.3. Điều chỉnh thành viên tham giaBHYT:

- Trong hộ gia đình có phát sinhthêm thành viên tham gia BHYT, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi phát hành thẻBHYT thu hồi thẻ BHYT đã cấp để cấp lại thẻ mới có bổ sung thành viên tăng thêmhoặc cấp thêm thẻ BHYT theo mẫu cá nhân cho người tăng mới. Trường hợp số lượngthành viên tham gia BHYT vượt quá 12 người, thì từ người thứ 13 được cấp theomẫu thẻ BHYT cá nhân.

- Trong hộ gia đình có thành viênngừng tham gia BHYT (chuyển đi nơi khác, tách hộ, chết…), thì cơ quan Bảo hiểmxã hội nơi phát hành thẻ BHYT đóng dấu “NGỪNG THAM GIA BHYT” ở vị trí in thôngtin của thành viên ngừng tham gia BHYT trên thẻ BHYT, đồng thời điều chỉnh giảmdanh sách người tham gia BHYT.

2.4. Gia hạn sử dụng thẻ BHYT: thẻBHYT hết hạn sử dụng, người tham gia BHYT chuyển thẻ cho cơ quan Bảo hiểm xãhội để ghi gia hạn thời hạn sử dụng mới ở trang 4 của thẻ BHYT.

2.5. Cấp lại và đổi thẻ BHYT:

- Thẻ BHYT hộ gia đình được cấp lạitrong trường hợp bị mất; được đổi lại trong các trường hợp: bị rách hoặc hỏng,thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, thông tin ghi trên thẻ không đúng.

- Thẻ BHYT được cấp lại do bị mấthoặc đổi do bị rách, hỏng, được in đầy đủ các thông tin giống như thẻ cũ. Khicấp lại hoặc đổi thẻ, người tham gia BHYT phải nộp phí cho cơ quan BHXH theoquy định.

- Trường hợp thành viên trong hộgia đình, khi cấp thẻ BHYT chưa có ảnh, sau đó nộp thêm ảnh, thì được in bổsung ảnh của người tham gia BHYT trên thẻ BHYT mới khi cấp lại hoặc đổi thẻhoặc gia hạn thẻ BHYT.

- Riêng thẻ BHYT được cấp lại do bịmất chỉ được thay đổi các thông tin về nhân thân và nơi đăng ký KCB ban đầu sau12 tháng kể từ ngày cấp lại hoặc sau khi thẻ hết hạn sử dụng đối với những thẻcòn thời hạn sử dụng dưới 12 tháng.

3. Quản lý và sử dụng thẻ BHYT:

3.1. Thẻ BHYT cấp theo mẫu hộ giađình, có giá trị sử dụng để đi KCB BHYT như đối với mẫu thẻ BHYT cấp cho cánhân quy định tại Quyết định số 653/QĐ-BHXH ngày 05/6/2009 của Tổng giám đốcBảo hiểm xã hội Việt Nam.

3.2. Khám, chữa bệnh cho đối tượngdùng thẻ BHYT hộ gia đình: thành viên trong hộ gia đình khi KCB BHYT, phải xuấttrình thẻ BHYT hộ gia đình, nếu trên thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trìnhthêm một loại giấy tờ tùy thân có ảnh, (trừ trẻ em dưới 6 tuổi). Cơ sở KCB cótrách nhiệm kiểm tra, đối chiếu; ghi đầy đủ các thông tin của người bệnh vào sổtheo dõi theo quy định về KCB BHYT, sau đó trả lại thẻ cho người bệnh hoặc giađình họ, để các thành viên khác trong hộ sử dụng đi KCB. Trường hợp điều trịnội trú thì cơ sở KCB phải photo thêm thẻ BHYT (có chữ ký của người kiểm tra)để lưu cùng hồ sơ bệnh án.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung nêu trên để tổ chức thực hiệnvà hướng dẫn cho các cơ sở KCB biết thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn xửlý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (để báo cáo);
- Ban thực hiện CSYT, TT-TT;
- Lưu VT, CST (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương