BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4925/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý Liên hiệp Sức kéo đường sắt

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Trả lời công văn số 2641/ĐS-TCCB ngày 26/11/2008 của Tổngcông ty Đường sắt Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội có ý kiến như sau:

Thống nhất với đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Namáp dụng các hệ số phụ cấp giữ chức vụ đối với viên chức quản lý của Chi nhánhTổng công ty Đường sắt Việt Nam - Liên hiệp Sức kéo đường sắt và các xí nghiệpĐầu máy và Nhà máy Xe lửa Gia Lâm theo bảng phụ cấp kèm theo công văn số2641/ĐS-TCCB ngày 26/11/2008 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hướng dẫn Chi nhánhTổng công ty Đường sắt Việt Nam - Liên hiệp Sức kéo đường sắt thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân