VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4925/VPCP-KTN
V/v: Bổ sung Dự án nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh vào Quy hoạch điện VII.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 5542/BCT-TCNLngày 25 tháng 6 năm 2012) về việc bổ sung nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh vào Quyhoạch điện VII, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung vào Quy hoạch điện VII dự án Nhà máy điệnFormosa Hà Tĩnh công suất 1500 MW do Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa(Công ty Formosa) làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư theo hình thức nhà máy điệnđộc lập (IPP), vốn nước ngoài 100%, với nhiệm vụ chính cung cấp điện cho Khuliên hợp gang thép và các phụ tải công nghiệp khác của Công ty Formosa. Tiến độđưa vào vận hành các tổ máy phát điện phù hợp với nhu cầu phụ tải điện của Côngty Formosa.

2. Dự án Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh được đấu nối, trao đổimua bán điện với Hệ thống điện quốc gia.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnhHà Tĩnh hướng dẫn Công ty Formosa triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tưvà đầu tư Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các PTTg;- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;- Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP;các Vụ: TKBT, TH, KTTH, Cổng TTĐT;- Lưu: VT, KTN (3), v. (30).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý