TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4926/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Axon Active Việt Nam
Địa chỉ: tầng 10, TN Hải âu, số 39 B Trường Sơn,P.4, Q.Tân Bình
Mã số thuế: 0309699640

Trả lời văn thư số 012014/CV ngày 28/05/2014 củaCông ty về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cánhân (TNCN):

Tổchức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thunhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toánthuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn vềquản lý thuế. Nguyên tắc khai thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

1. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhântrả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

a) Tổ chức, cánhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý.Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinhkhấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

c) Tổ chức, cánhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phátsinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyếttoán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cánhân có ủy quyền.”

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợpCông ty thực hiện chi trả lương cho toàn bộ nhân viên của Công ty tại thành phốHồ Chí Minh và Chi nhánh phụ thuộc của Công ty tại thành phố Đà Nẳng thì Côngty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN để kê khai thuế, quyết toán thuế TNCN và nộptờ khai thuế cho Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh theo quy định hiện hành.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTT2;
- Lưu (TTHT, HC).
1797-148896-14-NBT

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga