BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4927/BTC-TCDN
V/v xây dựng dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi. Ngày 11/04/2013 BộTài chính ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điềucủa Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ.

Để đảm bảo kinh phí hoạt động chocác đơn vị làm nhiệm vụ quản lý và khai thác công trình thủy lợi phục vụ sảnxuất nông nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương thực hiện việc cấp kinh phí miễn thủy lợi phí cho các đơn vịquản lý khai thác công trình thủy lợi trên cơ sở đã được cân đối ngân sách hàngnăm theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm2011 đồng thời lập dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2013 cho côngtác quản lý khai thác công trình thủy lợi của địa phương theo nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện dựtoán kinh phí bù miễn thủy lợi phí và chính sách miễn thủy lợi phí năm 2009,2010, 2011, 2012 theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ(đánh giá những mặt được, những mặt còn tồn tại, những kiến nghị cần hoànchỉnh, bổ sung…)

2. Xây dựng dự toán kinh phí cấp bùmiễn thủy lợi phí năm 2013:

Căn cứ lập dự toán kinh phí cấp bùmiễn thủy lợi phí: Dựa trên diện tích tưới, tiêu và cấp nước; biện pháp tướitiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và mứcthu thủy lợi phí quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể:

- Về diện tích tưới, tiêu và cấpnước: Căn cứ vào diện tích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệtnăm 2012, dự kiến bổ sung phần diện tích tăng, giảm để xây dựng kế hoạch năm2013 (chi tiết theo: phần diện tích được tăng thêm của các trạm trại thí nghiệm,nông trường, diện tích tăng thêm do mở rộng diện tích khai hoang phục hóa, xâydựng mới công trình thủy lợi…, giảm diện tích do đất miễn thủy lợi phí chuyểnsang khu công nghiệp, khu đô thị… và chi tiết cho các công ty khai thác côngtrình thủy lợi, trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi, tổ chức hợptác dùng nước theo phụ lục 1 và phụ lục 2 kèm theo công văn này).

Lưu ý: việc xác định diện tích miễnthủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ căn cứ vào diện tíchđã được UBND tỉnh phê duyệt theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP chỉ bổ sung phầntăng giảm để trình UBND tỉnh quyết định.

- Về biện pháp tưới tiêu: Căn cứvào Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố quy định cácbiện pháp tưới tiêu phù hợp.

- Về mức miễn thủy lợi phí: Tínhtheo mức thu quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chínhphủ và thực tế công trình thủy lợi ở địa phương (biện pháp tưới tiêu bằng độnglực, tưới tiêu bằng trọng lực, tưới tiêu bằng trọng lực kết hợp động lực… cóthuyết minh giải thích cách tính cho từng mức thu đối với từng biện pháp côngtrình).

3. Nguồn kinh phí thực hiện cấp bùmiễn thủy lợi phí năm 2013 gồm:

- Nguồn kinh phí từ ngân sách địaphương (trong đó bao gồm nguồn kinh phí đã được bố trí trong dự toán cân đốingân sách địa phương hàng năm theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thườngxuyên ngân sách nhà nước năm 2011);

- Nguồn kinh phí cấp bù miễn thuthủy lợi phí do ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định.

Việc xác định dự toán kinh phí cấpbù miễn thu thủy lợi phí tăng thêm năm 2013 được xác định trên cơ sở chênh lệchgiữa dự toán kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí theo Nghị định số67/2012/NĐ-CP của Chính phủ và kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí theo Nghịđịnh số 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ươngđối với kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí tăng thêm năm 2013:

+ Hỗ trợ 100% kinh phí miễn thuthủy lợi phí tăng thêm đối với các địa phương nhận bổ sung từ ngân sách trungương và tỉnh Quảng Ngãi.

+ Hỗ trợ 50% kinh phí miễn thu thủylợi phí tăng thêm đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trungương dưới 50%.

+ Đối với các địa phương có tỷ lệđiều tiết về ngân sách trung ương từ 50% trở lên, kinh phí tăng thêm do ngânsách địa phương đảm bảo.

Đối với các địa phương nhận bổ sungcân đối năm 2013 từ ngân sách trung ương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương lập dự toán theo mẫu biểu đính kèm và gửi về Bộ Tàichính để cân đối hỗ trợ theo chương trình mục tiêu cho địa phương.

4. Hồ sơ xây dựng dự toán đề nghịkèm theo các tài liệu sau (đóng thành quyển):

- Phê duyệt quyết toán kinh phí cấpbù thủy lợi phí năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương trong đó bao gồm cả diện tích, biện pháp tướitiêu, kinh phí.

- Quyết định của Ủy ban nhân dântỉnh thành phố trực thuộc trung ương về diện tích miễn thủy lợi phí năm 2012,2013.

- Quyết định của UBND tỉnh về biệnpháp tưới tiêu của các công trình thủy lợi thuộc tỉnh.

- Quyết định của UBND tỉnh ban hànhcác mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh.

Các biểu mẫu số liệu theo phụ lụcđính kèm từ phụ lục số 1 đến phụ lục số 4.

Ngoài ra, để có thông tin của tỉnhđề nghị cung cấp thêm một số chỉ tiêu:

- Diện tích đất tự nhiên của tỉnh;

- Diện tích đất nông nghiệp củatỉnh;

- Diện tích đất trồng lúa, trồngmàu, nuôi trồng thủy sản;

- Diện tích đất thuộc đối tượngmiễn thủy lợi phí trên cơ sở chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cácnăm 2012, 2013 đã được phê duyệt.

5. Dự toán kinh phí cấp bù do miễnthủy lợi phí năm 2013 của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương gửi về BộTài chính - Cục Tài chính doanh nghiệp - 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

Thời gian trước ngày 10 tháng 5 năm2013.

Trong quá trình thực hiện, nếu phátsinh khó khăn vướng mắc đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phảnánh kịp thời về Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thể.

Xin trân trọng sự phối hợp của QuýỦy ban./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN & PTNT;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

Biểusố 1

UBND Tỉnh, Thành phố

TỔNGHỢP QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ THỦY LỢI PHÍ TỪ NĂM 2008-2012

(Kèmtheo công văn số ngày tháng năm 2013 của UBND tỉnh, thành phố)

STT

Năm

Dự toán

Quyết toán

Cấp phát (triệu đồng)

Thừa (+) (triệu đồng)

Thiếu (-) (triệu đồng)

Diện tích (ha)

Thành tiền (triệu đồng)

Diện tích (ha)

Thành tiền (triệu đồng)

1

2008

2

2009

3

2010

4

2011

5

2012

Tổng cộng

X

X

*Biểu tổng hợp trên dựa vào Quyếtđịnh phê duyệt quyết toán hàng năm của UBND tỉnh, thành phố và số kinh phí đãđược Thông báo kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí hàng năm.

Ghi chú: Kèm theo Quyết địnhphê duyệt quyết toán diện tích kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2008, 2009,2010, 2011, 2012.

Biểusố 2

Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố…

TỔNGHỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KTCT THỦY LỢI CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM

(Kèmtheo công văn số ngày tháng năm 2013 của UBND tỉnh, thành phố)

TT

Nội dung

Đơn vị tính

TH năm 2012

Ước TH Quý I/2013

Dự toán năm 2013

I

Kế hoạch cấp nước, tưới nước, tiêu nước

Ha (m3)

1

Tổng diện tích đất nông nghiệp

Ha

2

Tổng diện tích đất trồng trọt

Ha

3

Tổng diện tích đất canh tác

Ha

4

Tổng diện tích miễn thủy lợi phí:

Ha (m3)

a

Diện tích cấp nước

Ha (m3)

b

Diện tích tưới nước

Ha (m3)

c

Diện tích tiêu nước

Ha (m3)

d

Diện tích tưới tiêu kết hợp

Ha (m3)

e

Diện tích khác…

Ha (m3)

II

Kế hoạch doanh thu

1

Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí

tr. đồng

2

Thu thủy lợi phí của các đối tượng không miễn thủy lợi phí

tr. đồng

3

Thu trợ cấp, trợ giá...

tr. đồng

4

Thu kinh doanh khai thác tổng hợp

tr. đồng

5

Thu khác

tr. đồng

III

Kế hoạch chi

tr. đồng

1

Chi cho hoạt động khai thác công trình thủy lợi

tr. đồng

2

Trong đó:

- Chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên

tr. đồng

- Chi sửa chữa lớn

3

Chi cho kinh doanh khai thác tổng hợp

tr. đồng

4

Chi Khác

tr. đồng

IV

Cân đối thu chi lãi (lỗ)

tr. đồng

1

Lãi (lỗ) KTCTTL

tr. đồng

2

Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp

tr. đồng

V

Chi đầu tư sửa chữa công trình thủy lợi:

tr. đồng

1

Trong đó: Chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên

tr. đồng

1.1

Chi sửa chữa lớn từ nguồn thu của công ty

tr. đồng

1.2

Chi SCL đề nghị ngân sách cấp

tr. đồng

VI

Kế hoạch ngân sách hỗ trợ

tr. đồng

1

Nội dung hỗ trợ

tr. đồng

1.1

Cấp bù do miễn thủy lợi phí

tr. đồng

1.2

Cấp kinh phí trợ cấp, trợ giá…

tr. đồng

1.3

Cấp 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi

tr. đồng

1.4

Cấp đầu tư, sửa chữa lớn

tr. đồng

1.5

Cấp khoản hỗ trợ khác

tr. đồng

2

Nguồn hỗ trợ

tr. đồng

2.1

Ngân sách Trung ương

tr. đồng

Trong đó: Đã cân đối theo QĐ số 59/2010/QĐ-TTg

tr. đồng

2.2

Ngân sách địa phương

tr. đồng

Ghi chú:

- Các địa phương có diện tích tănglên so với năm trước cần có thuyết minh cụ thể đối với từng công trình.

- Số liệu tổng hợp này phải kèmtheo các số liệu chi tiết để giải trình.


Biểusố 3

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, TP

BẢNGTỔNG HỢP KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ NSNN CẤP BÙ DO MIỄN THU TLP NĂM .....

(Kèmtheo công văn số ngày tháng năm 2013 của UBND tỉnh, thành phố)

STT

Nội dung

Tổng diện tích miễn thu TLP (ha)

Lúa

Rau, mạ màu, cây công nghiệp, cây ăn quả, hoa và dược liệu

Nuôi trồng thủy sản

Muối

Tổng số thủy lợi phí cấp bù

Cộng diện tích tưới lúa

Tưới tiêu bằng động lực

Tưới tiêu bằng trọng lực

Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực

Tưới tiêu khác (thủy triều…)

Cộng diện tích (ha)

Tưới tiêu bằng động lực

Tưới tiêu bằng trọng lực

Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực

Tưới tiêu khác (thủy triều…)

Chủ động

Chủ động 1 phần

Tạo nguồn

Chủ động

Chủ động 1 phần

Tạo nguồn

Chủ động

Chủ động 1 phần

Tạo nguồn

Chủ động

Tạo nguồn

Chủ động

Chủ động 1 phần

Tạo nguồn

Chủ động

Chủ động 1 phần

Tạo nguồn

Chủ động

Chủ động 1 phần

Tạo nguồn

Chủ động

Tạo nguồn

Chủ động

Tạo nguồn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tổng số (I+II)

1

Tổng diện tích miễn TLP

- Vụ Đông Xuân

- Vụ Hè Thu

- Vụ Mùa

- Cây Vụ Đông

2

Tổng TLP miễn thu (tr.đ)

- Vụ Đông Xuân

- Vụ Hè Thu

- Vụ Mùa

- Cây Vụ Đông

Trong đó

I

Công ty khai thác CTTL (Hoặc Trung tâm)

1

Tổng diện tích miễn TLP

- Vụ Đông Xuân

- Vụ Hè Thu

- Vụ Mùa

- Cây Vụ Đông

2

Mức thu TLP (1.000 đồng)

- Vụ Đông Xuân

- Vụ Hè Thu

- Vụ Mùa

- Cây Vụ Đông

3

Tổng TLP miễn thu (tr.đ)

- Vụ Đông Xuân

- Vụ Hè Thu

- Vụ Mùa

- Cây Vụ Đông

II

Tổ chức HT dùng nước

1

Tổng diện tích miễn TLP

- Vụ Đông Xuân

- Vụ Hè Thu

- Vụ Mùa

- Cây Vụ Đông

2

Mức thu TLP (1.000 đồng)

- Vụ Đông Xuân

- Vụ Hè Thu

- Vụ Mùa

- Cây Vụ Đông

3

Tổng TLP miễn thu (tr.đ)

- Vụ Đông Xuân

- Vụ Hè Thu

- Vụ Mùa

- Cây Vụ Đông

Ghi chú:

* Giải thích cách tính diện tích,mức thu đối với lúa, mạ màu, cây công nghiệp, cây ăn quả, hoa và dượcliệu,muối, nuôi trồng thủy sản

* Kèm theo Quyết định của UBND tỉnhphê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí, biện pháp tưới tiêu, mức thu thủy lợiphí

* Kèm theo Quyết định phê duyệt củaUBND quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí hai năm trước xây dựng dựtoán

* Diện tích, kinh phí nuôi trồngthủy sản, muối ghi đậm vào cột để tiện theo dõi

Biểusố 4

UBND tỉnh, thành phố…

BIỂUTỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ MIỄN THỦY LỢI PHÍ NĂM…

(Kèmtheo công văn số ngày tháng năm 2013 của UBND tỉnh, thành phố)

TT

Khoản mục

Tổng số

Biện pháp Động lực

Biện pháp trọng lực

Kết hợp ĐL và TL

Biện pháp khác

Diện tích miễn (ha)

Tiền (tr.đ)

Diện tích miễn (ha)

Mức bù (1000đ)

Tiền (tr.đ)

Diện tích miễn (ha)

Mức bù (1000đ)

Tiền (tr.đ)

Diện tích miễn (ha)

Mức bù (1000đ)

Tiền (tr.đ)

Diện tích miễn (ha)

Mức bù (1000đ)

Tiền (tr.đ)

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8

9=7x8

10

11

12=10x11

13

14

15=13x14

A

Công ty KTCTTLợi (*)

1

Tưới tiêu cây lúa

Chủ động

Chủ động 1 phần

Tạo nguồn trọng lực

Tạo nguồn động lực

Lợi dụng thủy triều

2

Mạ, rau, màu, cây CN ngắn ngày và cây vụ đông

3

Lâm nghiệp, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu

4

Thủy sản

5

Làm muối

B

Tổ chức hợp tác dùng nước (**)

1

Tưới tiêu cây lúa

Chủ động

Chủ động 1 phần

Tạo nguồn trọng lực

Tạo nguồn động lực

Lợi dụng thủy triều

2

Mạ, rau, màu, cây CN ngắn ngày và cây vụ đông

3

Lâm nghiệp, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu

4

Thủy sản

5

Làm muối

C

Tổng số kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí (***)

Trong đó:

- Ngân sách trung ương

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Đã cân đối theo QĐ số 59/2010/QĐ-TTg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Kinh phí tăng thêm đề nghị bổ sung

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Ngân sách địa phương

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ghi chú:

- Biện pháp khác ghi rõ chủ động1 phần, tạo nguồn bằng trọng lực, động lực, lợi dụng thủy triều

(*) Mục A bao gồm các công tyTNHH 1 TV nhà nước sở hữu, đơn vị sự nghiệp có thu công lập

(**) Mục B bao gồm các: HTX, banquản lý thủy nông, đội thủy nông...

(***) Các cột có dấu (X) khôngđiền số