BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4928/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Quốc tế Đông ThăngViệt Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 38/CV-ĐT ngày26/7/2009 của Công ty TNHH MTV Quốc tế Đông Thăng Việt Nam về việc xin miễnthuế nhập khẩu hàng tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chínhphủ; Điều 102 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 04/06/2009 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: trường hợp củaCông ty TNHH MTV Quốc tế Đông Thăng Việt Nam nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sảncố định cho dự án đầu tư theo trình bày tại công văn số 38/CV-ĐT ngày 26/7/2009của Công ty thì tại thời điểm mở tờ khai nhập khẩu Công ty không nộp đầy đủ hồsơ cho cơ quan Hải quan theo quy định, đăng ký tờ khai theo loại hình nhập kinhdoanh đầu tư và đã nộp thuế. Vì vậy, hàng hóa nhập khẩu của Công ty không đượcmiễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Quốc tế ĐôngThăng Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Quảng Ninh (để t/hiện);
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông