BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 493/BGDĐT-CTHSSV
V/v Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện công điện số 67/CĐ-TTg ngày13 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầucác sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng vàtrung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) khẩn trươngthực hiện các công việc sau:

1. Có kế hoạch tăng cường các biện phápgiáo dục, truyền thông, quán triệt các quy định về công tác đảm bảo vệ sinh antoàn thực phẩm (VS ATTP) trong các cơ sở giáo dục.

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việcthực hiện các quy định đảm bảo VS ATTP, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể và khuvực ký túc xá của học sinh, sinh viên. Xử lý nghiêm các trường hợp để xảy rangộ độc thực phẩm.

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quanchức năng tại địa phương trong việc chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tácđảm bảo VS ATTP.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sởgiáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ khi có vụ việc xảy ratại cơ sở mình phụ trách.

Mọi thông tin xin liên hệ: Vụ Công táchọc sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/fax: 04 38680367. E-mail: [email protected].vn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Các vụ: GDMN, GDTH. GDTrH, GDCN, GDĐH; Cục CNTT (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý