BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 493/BGTVT-KCHT
V/v: kéo dài thời gian thí điểm tàu vào, rời cảng Cát Lái hành hải ban đêm.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 2766/CHHVN-PCngày 31/12/2008 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc cho phép kéo dài thời gianthí điểm tàu vào, rời cảng Cát Lái hành hải ban đêm. Về vấn đề này, Bộ Giaothông vận tải có ý kiến như sau:

1. Cho phép tiếp tục thực hiện thí điểm trong năm 2009 việc chotàu container có chiều dài đến 205m vào, rời cảng Cát Lái ban đêm như đã đượcBộ Giao thông vận tải chấp thuận tại công văn số 4397/BGTVT-KHĐT ngày 09/6/2008.

2. Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị có liên quan tổ chức cho tàu vào, rời cảng hành hải ban đêm đảm bảo antoàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môitrường; tổng kết, báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện thí điểm khikết thúc thời gian thí điểm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty Tân Cảng Sài Gòn;
- Các Vụ: KHĐT, PC, VT;
- Lưu: VT, KCHT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ