BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/BKHĐT-ĐTNN
V/v: điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH một thành viên Forval Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11717/SKHĐT-ĐKĐT ngày 31/12/2014của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo về việc điềuchỉnh GCNĐT của Công ty TNHH một thành viên Forval Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầutư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh:

- Mục tiêu “dịch vụ phiên dịch” không nằm trong quyđịnh và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Tuy nhiên, ViệtNam và Nhật Bản đã ký Hiệp định đối tác kinh tế (EPA), trong đó quy định Hiệpđịnh về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư ký ngày 14/11/2009 (BIT) là một phầncủa Hiệp định EPA, mà Hiệp định EPA là một dạng của Hiệp định có tính chất làFTA sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có quy định tốt hơn so với cam kết WTO. Theoquy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Hiệp định BIT nêu trên thì các mục tiêumà doanh nghiệp đề nghị không thuộc lĩnh vực và vấn đề hạn chế đối xử quốc gia.Theo đó, việc nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư mục tiêu nêu trên là được xem xét cấpGiấy chứng nhận đầu tư.

Với mục tiêu nêu trên, đề nghị căn cứ ý kiến thẩm tracủa Bộ Công Thương về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanhthuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Các vấn đề khác của Dự án, đề nghị Quý Sở xem xét,thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tưgửi Quý Sở tham khảo và trình UBND thànhphố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐ ĐT;
- Lưu: VT, ĐTNN(M5)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng