BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/V: tổng kết công tác THTK, CLP năm 2006-2010 và triển khai dài hạn THTK, CLP giai đoạn 2011-2015.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Các Tập đoàn,
- Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;
- Các Tổng Công ty trực thuộc Bộ;
- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc BXD.

Căn cứ văn bản số 2823/BTC-TTr ngày 03/3/2011 của Bộ Tài chính về tổng hợp tình hình, kết quả công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong các giai đoạn 2006-2010 và triển khai công tác THTK, CLP năm 2011 và giai đoạn 2011-2015.
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị căn cứ nội dung đề cương hướng dẫn tại văn bản số 2823/BTC-TTr ngày 03/3/2011 (đính kèm) và gửi báo cáo tình hình THTK, CLP về Bộ Xây dựng (Vụ kế hoạch Tài chính) theo quy định; đồng thời gửi File dữ liệu theo địa chỉ thư điện tử [email protected]
- Báo cáo công tác THTK, CLP giai đoạn 2006-2010; chương trình THTK, CLP năm 2011 và chương trình THTK, CLP dài hạn giai đoạn 2011-2015 gửi trước ngày 12/4/2011;
- Báo cáo định kỳ về tình hình kết quả THTK, CLP của đơn vị: Báo cáo định kỳ hàng Quý gửi trước ngày 10 của tháng đầu quý sau; báo cáo năm gửi trước ngày 10/9 theo nội dung hướng dẫn tại văn bản 3157/BTC-TTr ngày 16/3/2010 của Bộ Tài chính về việc báo cáo THTK, CLP quý và năm.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Văn Sơn