CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 493/CP-CN
V/v kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp đường xây 500 KV Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Công nghiệp,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (công văn số 96/TTr-EVN-HĐQT-HĐQT ngày 18/4/2002); ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2702BKH/VPXT ngày 03/5/2002) về  kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp đường dây 500 KV Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1) Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp đường dây 500 KV Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm như sau:

- Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty xây lắp điện 1 và Công ty xây lắp điện 2 (thuộc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam).

- Giá trị gói thầu: 185.260.687.747 VNĐ (chưa bao gồm dự phòng).

- Loại hợp đồng chọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng.

2) Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt hợp đồng và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng