VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 493/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch (công văn số 69/BVHTTDL-TCDL ngày 8 tháng 01 năm 2010), về việcban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchchuẩn bị để đưa nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước vềDu lịch thảo luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch theo đúng chỉđạo tại điểm 9 Thông báo số 360/TB-VPCP ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Văn phòngChính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các đ/c thành viên BCĐ NN về DL;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng