BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4930/BYT-KH-TC
V/v thực hiện đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Các Ban Quản lý dự án do Bộ Y tế làm Chủ Đầu tư/Chủ Dự án.

Ngày 11 tháng 8 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 5186/BKHĐT-QLĐT về việc hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tinvề đu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp, trong đó đã hướng dẫn bên mời thầucó trách nhiệm tự đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vàtrong trường hợp bên mời thầu chưa đủ điềukiện để tự đăng tải thì bên mời thầu cung cấpthông tin cho Báo Đấu thầu để thực hiện đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốcgia.

Tiếp theo, ngày 01 tháng 7 năm 2015, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tiếp tục có văn bản số 4423/BKHĐT-QLĐT về việc đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thu các gói thu mua sắm trang thiết bị y tế sử dụng nguồn ngân sách nhà nướcvà các nguồn kinh phí hợp pháp khác củacác cơ sở y tế trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cụ thể như sau:

1. Theo quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 , mọi thông tin vềđấu thầu đều được đăng tải công khai trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầuquốc gia, bao gồm các thông tin như sau:Kế hoạchlựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; danh sách ngắn; và kết quả lựachọn nhà thầu, nhà đầu tư; kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng; thôngtin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, dự án có sử dụng đất,cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầuvà cơ sở đào tạo về đấu thầu; thông tin khác có liên quan.

Theo văn bản hướng dẫn số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 11 tháng 8năm 2014, BộKế hoạch và Đầu tư hướng dẫnthực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp.Theo đó, các chủ đầu tư, bên mời thầu đăng tải thông tin về đấu thầu theo mộttrong hai cách như sau:

Cách th nhất: Đăngký vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn)và tự đăng tải các thông tin về: kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; thôngbáo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyn, thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; danh sách ngắn; kếtquả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việcđăng ký và đăng tải thông tin thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2010/TT -BKH ngày 22 tháng 7 năm 2010 quy địnhchi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng và cáchướng dẫn sử dụng trên trang chủ của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cách th hai:Cung cấpthông tin cho Báo Đấu thầu để thực hiện đăng tải và thực hiện theo hướng dẫn tạiThông tư Liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấuthầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

2. Hiện nay, kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Báo Đấu thầu,Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm các nội dung thông tin sau: tên gói thầu,tên dự án, tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu, tên nhàthầu trúng thầu, giá trúng thầu, loại hợp đồng,quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đ thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước đối với các góithầu mua sắm trang thiết bị y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầungoài các thông tin cần đăng tải đã nêu ở trên, kết quả lựa chọn nhà thầu đốivới các gói thầu mua sắm trang thiết bị ytế cần có thêm các nội dung thông tin như sau: tên thiết bị, công suất,tính năng kỹ thuật, xuất xứ, giá (hoặc đơn giá) trúng thầu,...

Hiện nay, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư và Bộ Tài chính đang hoàn thiện Thông tư Liên tịch quy định chi tiếtviệc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng,trong đó có hướng dẫn chi tiết về biểu mẫu của từng nội dung thông tin phảiđăng tải. K từ ngày Thông tư Liên tịch nêu trêncó hiệu lực thi hành, việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu sẽ thực hiệntheo quy định của Thông tư Liên tịch này.

Cũng trong thời gian chuyển tiếp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợpvới Bộ Y tế để xác định các thông tin cần công khai về kết quả lựa chọn nhà thầuđối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế để tăng cường quản lý chất lượng,hiệu quả đầu tư đối với lĩnh vực này.

Đ nghị các đơn vịnghiên cứu và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- S Y tế các tỉnh, thành phố cả nước;
- Lưu VT, KH-TC2.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn