BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 4930/TCT-CS
V/v: Thuế suất thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015
Kính gửi: Công ty TNHH Sao Mai Anh
(Địa chỉ: 72 Đường 23/10, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. MST: 4200284282)
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06 SMA-TCKT.2015 ngày 03/09/2015 của Công ty TNHH Sao Mai Anh về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng bã mía. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 8 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 5% như sau:
"8. Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn"
Công văn số 15895/BTC-CST ngày 31/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt.
Theo Công ty TNHH Sao Mai Anh trình bày thì quy trình sản xuất bã mía ép viên được sản xuất từ nguyên liệu bã mía được đưa vào máy ép và ép thành các viên nhỏ, hoàn toàn không có bất kỳ loại nguyên liệu, hoá chất. . . hay công đoạn nào khác không tạo ra thành một sản phẩm chế biến khác.
Căn cứ quy định nêu trên, tại khoản 3 công văn số 15895/BTC-TCT ngày 31/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT đối với mặt hàng phụ phẩm trong sản xuất đường. Theo đó, mặt hàng bã mía (bao gồm bã mía ép viên) là phụ phẩm trong sản xuất đường thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại khoản 8 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Sao Mai Anh được biết ./.
Nơi nhận:- Như trên;
-
Vụ: CST; PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà;
- Lưu: VT, óC (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn