VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4933/VPCP-KTN
V/v xử lý nạn khai thác than trái phép và buôn lậu than

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quốc phòng, Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương;
- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Báo Công Thương ra ngày 07 tháng7 năm 2009, có bài Than lậu “dậy sóng” nêu: đến nay, tình trạng khai thác, vậnchuyển, mua bán than trái phép và xuất khẩu than lậu trên địa bàn tỉnh QuảngNinh tiếp tục tái diễn, có chiều hướng gia tăng với nhiều hình thức khác nhau.Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Công thương, Tàinguyên và Môi trường, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tiếp tục thựchiện triệt để ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 109/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì,phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh HảiDương và các Bộ, ngành liên quan kiểm tra việc khai thác than trái phép và tậpkết than lậu trên địa bàn hai địa phương này, xử lý nghiêm các trường hợp viphạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Báo Công thương;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý