BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4934/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Triển khai “Tháng ATGT” và công tác GDATGT năm học 2010-2011

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch số 241/UBATGTQG ngày 02/08/2010 của Ủyban An toàn giao thông quốc gia về hoạt động tháng an toàn giao thông – Tháng 9năm 2010 và ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tạiHội nghị về công tác bảo đảm trật tư an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2010,Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, họcviện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp triển khai thựchiện một số nội dung sau:

I. Triển khai Tháng An toàn giao thông- Tháng 9 năm 2010

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động Tháng An toàn giao thông vớichủ đề trọng tâm: “Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh, thiếu nhi vàcộng đồng”. Tổ chức lễ phát động, ra quân hưởng ứng Tháng an toàn giao thôngvào tuần đầu tháng 9/2010 phù hợp với điều kiện của địa phương và nhà trường; tíchcực phối hợp, tham gia cùng các ban, ngành chức năng trên địa bàn trong việctriển khai Tháng an toàn giao thông năm 2010 để đạt được mục tiêu là:

- Xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóabỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tựgiác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là đối tượng thanh, thiếuniên; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện.

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của cáccơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội,các đoàn thể trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Bảo đảm giao thông thông suốt, giảm ùn tắc; tai nạn giaothông giảm so với tháng 8/2010 và so với tháng 9 năm 2009.

2. Nội dung hoạt động Tháng An toàn giao thông 2010

a) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng “Văn hóagiao thông” với sự tham gia, hưởng ứng của cán bộ, giảng viên, giáo viên và họcsinh, sinh viên trong trường theo hướng dẫn tại công văn số 6742 /BGDĐT- CTHSSVngày 7/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai “Tháng ATGT” và công tácGDATGT năm học 2009-2010.

b) Tuyên truyền mạnh mẽ theo chủ đề “Quy tắc giao thông”,“Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”, “Rượu bia với an toàn giao thông”.

c) Khẩu hiệu phục vụ tuyên truyền

- Văn hóa giao thông vì sự an toàn cho thanh, thiếu niên vàcộng đồng.

- Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giaothông.

- Đi bộ và sang đường đúng nơi quy định.

- Điều khiển phương tiện đi đúng làn đường, phần đường quyđịnh.

- Đã uống rượu, bia thì không lái xe.

- Phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy.

3. Tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Tháng An toàngiao thông, gửi báo cáo kèm kế hoạch hoạt động về Bộ Giáo dục và Đào tạo trướcngày 3/10/2010 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốcgia.

II. Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cho HSSVtrong năm học 2010- 2011

1. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàngiao thông trong năm học 2010-2011 trên cơ sở Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT vềtăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; Cuộcvận động của Bộ trưởng: “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận độnggia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông”; Kế hoạch liên tịch số 9337/KHLT /BGDĐT-BCA- BGTVT -TWĐTN-ĐTHVN ngày 4/9/2007 giữa Bộ Giáo dục và Đàotạo, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài Truyềnhình Việt Nam về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xử lý các vi phạmpháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên.

2. Phối hợp với các tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ ChíMinh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong trường để tổ chức cáchoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho đội viên, đoàn viên.Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ theo Đề cương tuyên truyền, phổbiến Luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên theo chủ đề năm 2009 tạiQuyết định số 3442/QĐ-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo.

3. Nghiêm cấm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máyđến trường; khuyến khích các nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng tổchức cho học sinh, sinh viên đủ tuổi lái xe học, thi lấy giấy phép lái xe môtô, xe máy.

4. Triển khai các Dự án về an toàn giao thông: Quỹ Phòngchống thương vong châu Á, Quỹ TOYOTA, Công ty Honda Việt Nam, Dự án an toàngiao thông đường bộ Việt Nam vốn vay Ngân hàng Thế giới, Dự án An toàn giaothông đường bộ Việt Nam vốn vay JBIC đối với các trường được chọn tham gia Dựán.

5. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai trong năm học2010-2011 và thống kê số liệu HSSV bị tai nạn giao thông và vi phạm quy định vềATGT (theo mẫu số 1 đối với các sở giáo dục và đào tạo, mẫu số 2 đối với cácđại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN), báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (quaVụ Công tác học sinh, sinh viên- 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; email:lthoa@moet.gov.vn) chậm nhất 15 ngày sau khi kết thúc năm học.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBATGTQG (để b/c);
- Các Vụ: GDMN, GDTH, GDTrH; GDTX;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý


Mẫu số 1

(Ban hành kèm theo công văn số 4934/BGDĐT-CTHSSV ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Sở Giáo dục và Đào tạo:…………………

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH BỊ TAINẠN GIAO THÔNG
VÀ VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA LUẬT GIAO THÔNG

Năm học:

Đơn vị tính: người

Cấp học

Tổng số học sinh

Học sinh bị tai nạn giao thông

Học sinh vi phạm luật giao thông

Bị chết

Bị thương

Số lượng

Nhà trường đã xử lý kỷ luật mức(*)

Số lượng

Do lỗi của bản thân

Số lượng

Do lỗi của bản thân

Tiểu học

THCS

THPT

(*)Ghi chú: đề nghị ghi rõ các mức xử lý kỷ luật đã được ápdụng và số lượng tương ứng của từng mức

Mẫu số 2

(Ban hành kèm theo công văn số 4934/BGDĐT-CTHSSV ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trường:………………………………….

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH, SINHVIÊN BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG
VÀ VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA LUẬT GIAO THÔNG

Năm học:

Đơn vị tính: người

Tổng số HSSV toàn trường

HSSV bị tai nạn giao thông

HSSV vi phạm luật giao thông

Bị chết

Bị thương

Số lượng

Nhà trường đã xử lý kỷ luật

Số lượng

Do lỗi của bản thân

Số lượng

Do lỗi của bản thân

Khiển trách

Cảnh cáo

Đình chỉ học tập

Buộc thôi học

Hình thức khác