VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4934/VPCP-KTTH
V/v chính sách hỗ trợ một số sản phẩm nông nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2012các chính sách hỗ trợ về tín dụng, tài chính, thị trường (kéo dài thời gian chovay, điều chỉnh điều kiện vay, cho vay thêm; miễn, giảm thuế, phí...) đối vớimột số mặt hàng thủy sản (cá tra, tôm...) và sản phẩm chăn nuôi để giúp cáctrang trại, hộ sản xuất vượt qua khó khăn hiện nay, tiếp tục duy trì, pháttriển sản xuất, đảm bảo nguồn cung sản phẩm cho thị trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng