BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4934TCT/NV7
V/v Kê khai nộp thuế VAT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi

Xí nghiệp trồng rừng và cung ứng nguyên liệu
( Công ty MDF Gia Lai )

Trả lời công văn số 357/CV -KTTC / XN ngày 2/12/2002 của Xí nghiệp V/v xin kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 mục II phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định:

“ + Các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc xác định được thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở.

+ Các cơ sở hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở cùng địa phương ( tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi có trụ sở chính của đơn vị cấp trên như công ty, Tổng công ty thì Công ty, Tổng công ty thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung thay cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc.

Các Tổng công ty, Công ty căn cứ vào tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh của cơ sở mình, xác định và đăng ký cụ thể đối tượng thuộc diện phải kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế nơi cơ sở kinh doanh. Trường hợp cần áp dụng việc kê khai, nộp thuế GTGT khác với hướng dẫn trên đây thì Tổng công ty, Công ty phải báo cáo với Bộ Tài chính để có hướng dẫn riêng.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Xí nghiệp trồng rừng và cung ứng nguyên liệu là cơ sở hạch toán phụ thuộc công ty MDF Gia lai; nếu xí nghiệp trồng rừng và cung ứng nguyên liệu xác định được thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT phải nộp ; Tổng cục thuế đề nghị Xí nghiệp trực tiếp đăng ký nộp thuế và kê khai nộp thuế gtgt với cục thuế tỉnh Gia lai, như đề nghị tại công văn số 375/CV -KTTC/XN trên/

Tổng cục thuế thông báo để đơn vị biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Gia lai để được giải quyết cụ thể./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương