BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4937/BGDĐT-VP
V/v ngăn chặn văn bản giả mạo

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Trong những ngày đầu năm học 2015 - 2016, một s đối tượng xấu đãgiả mạo danh nghĩa các đơn vị thuộcBộ gửi đến các sở giáo dục và đào tạoCông văn số 4239/BGDĐT-GDTrH ngày 20/7/2015 về việc xây dựngniêngiám ngành giáo dục. Đây làvăn bản giả mạo. Ngày 21/7/2015, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo đã có Công văn số 3628/BGDĐT-VP để chỉ đạo các sở khôngtriển khai thực hiện văn bản này.

Đến nay, các đối tượng này vẫn tiếp tục gửi văn bảnđiện tử số 4239/BGDĐT-VP ngày 23/9/2015về việc xây dựng niên giám ngành giáodục đến các sở giáo dục và đào tạo và đề nghị các sở cung cấpsố liệu thốngkê danh sách cán bộ quản lýcác trường: Trung học phổ thông, trung học cơsở, tiểu học, mầm non.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo không ban hành các văn bản:Công văn số4239/BGDĐT-GDTrH ngày20/7/2015; Công văn số 4239/BGDĐT-VP ngày23/9/2015 về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục (bảnphotocopy đínhkèm).

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục quán triệtCông văn số3628/BGDĐT-VP ngày 21/7/2015về việc văn bản giả mạo Bộ Giáo dục vàĐào tạo và nội dung công văn này đến các đơn vị chuyên môn, các cơ sở giáodục trực thuộc. Đồng thời, có các biệnpháp hữu hiệu để ngăn chặn.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban TGTW (để b/c);
- Cục A83, BCA (để b/c)
;
- Chánh VP
(để b/c);
- Lưu
:VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đình Giáp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4239/BGDĐT-GDTrH
V/v: xây dựng niên giám ngành giáo dục

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Các sở giáo dục vàđào tạo

Để nhằm nâng cao công tác quản lý và phốihợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục, đồng thời thựchiện theo văn bản số 176/VPCP-TH NGÀY 02/07/2015 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 568/QĐ-BGDĐTvề việc xây dựng niên giám ngành giáo dục (danh bạ).

Vì vậy vụ giáo dục trung học yêu cầu tất cảcác phòng giáo dục trung học phối hợp với phòng giáo dục tiểu học và phòng giáodục mầm non - sở giáo dục đào tạo cùng với các phòng giáo dục và đào tạo trênđịa bàn toàn tỉnh thống kê lại danh sách các cán bộ quản lý của các trường THPT- THCS - TH - MN bao gồm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng để báo cáo về vănphòng BGDĐT.

Đồng chí Việt Dũng chuyên viên cao cấp vănphòng BGDĐT trực tiếp theo dõi và đôn đốc thực hiện.

Các đơn vị làm xong thống kê gửi về EMAIL: [email protected]

Hạn nộp chậm nhất ngày 10/8/2015

Mọi thắc mắc gặp đ/c Dũng 0962.946.545

Mẫu thống kê

stt

Tên trường/sđt

Địa chỉ

Họ tên hiệu trưởng

Sđt hiệu trưởng

Họ tên hiệu phó

Số điện thoại hiệu phó

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảmơn!


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Vũ Đình Chuẩn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4239/BGDĐT-VP
V/v: xây dựng niên giám ngành giáo dục

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Các sở giáo dục vàđào tạo

Để nhằm nâng cao công tác quản lý và phốihợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục, đồng thời thựchiện theo văn bản số 176/VPCP-TH NGÀY 02/07/2015 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 568/QĐ-BGDĐTvề việc xây dựng niên giám ngành giáo dục (danh bạ).

Vì vậy Văn phòng Bộ Giáo dục yêu cầu tất cảcác phòng giáo dục trung học phối hợp với phòng giáo dục tiểu học và phòng giáodục mầm non - sở giáo dục đào tạo cùng với các phòng giáo dục và đào tạo trênđịa bàn toàn tỉnh, thành phố thống kê lại danh sách các cán bộ quản lý của cáctrường THPT - THCS - TH - MN bao gồm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng để báocáo về văn phòng BGDĐT.

Đồng chí Việt Dũng chuyên viên cao cấp vănphòng BGDĐT trực tiếp theo dõi và đôn đốc thực hiện.

Các đơn vị làm xong thống kê gửi về EMAIL: [email protected]

Hạn nộp chậm nhất ngày 30/9/2015

Mọi thắc mắc gặp đ/c Dũng 0962.946.545

Mẫu thống kê

stt

Tên trường/sđt

Địa chỉ

Họ tên hiệu trưởng

Sđt hiệu trưởng

Họ tên hiệu phó

Số điện thoại hiệu phó

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảmơn!


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu VP

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Phương