BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4937/BGTVT-CYT
V/v tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy 2013

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cácđơn vị trực thuộc Bộ

Thựchiện Công văn số 692/TTg-KGVX ngày 21/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việctổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vịtriển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tậptrung tuyên truyền, phổ biến đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người laođộng ngành Giao thông vận tải nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả, hiểm họacủa tệ nạn ma tuý; từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biếnmạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma tuý trong toàn ngành.

Cáchoạt động tuyên truyền cần tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao, học sinhsinh viên tại các cơ sở đào tạo của ngành, người lao động trên các công trườngthi công và trên các phương tiện giao thông công cộng; đăng tải trên cácwebsite, báo và tạp chí ngành thông tin, tác hại và hậu quả của tệ nạn ma túy.

Lồngghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thểthao như: thi tìm hiểu về đề tài phòng, chống ma túy; tọa đàm, tập huấn, nóichuyện chuyên đề về phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức đa dạng, phùhợp với từng đơn vị, từng đối tượng khác nhau; treo băng rôn khẩu hiệu tại cổngra vào cơ quan, trên các phương tiện giao thông trong “Tháng hành động phòng,chống ma tuý 2013”.

2. Kiệntoàn, củng cố Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mạidâm theo Chỉ thị số 362/CT-BGTVT ngày 30/9/1996 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị cần phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng cấpđẩy mạnh các hoạt động nhằm tuyên truyền, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chốngma túy 2013”.

3. Giaocho Cục Y tế Giao thông vận tải là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõivà kiểm tra việc thực hiện các nội dung hoạt động hưởng ứng “Tháng hành độngphòng, chống ma túy 2013” các đơn vị trong toàn ngành Giao thông vận tải.

BộGiao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khaikịp thời các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vậntải trước ngày 10 tháng 7 năm 2013 (qua Cục Y tế Giao thông vận tải - Địa chỉ:73 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Báo GTVT; Bạn đường; Tạp chí GTVT;
- Lưu VT; CYT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu