BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4939 TC/TCT
V/v phí kiểm dịch đối với con ba ba

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam

Trả lời đơn thư ngày 24/3/2003 của doanh nghiệp tư nhân Phương Nam về mức thu phí kiểm dịch đối với Ba ba, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục C ban hành kèm theo Quyết định số 20/2000/QĐ /BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và Quy trình kiểm dịch động vật thuỷ sản và sản phẩm động vật thuỷ sản (Tiêu chuẩn ngành 28 TCN101:1997) thì phương pháp kiểm dịch được xác định trên mẫu ba ba thực tế kiểm dịch và mức thu phí kiểm dịch đối với ba ba trưởng thành là 10.000 đồng/con, ba ba giống là 2.000 đồng /kg (không thu trên toàn bộ lô hàng ba ba).

Do đó, mức thu phí kiểm dịch ba ba đối với doanh nghiệp tư nhân Phương Nam được thực hiện theo mức quy định nêu trên và thu theo số lượng mẫu mà cơ quan kiểm dịch thực hiện kiểm định.

Đề nghị doanh nghiệp tư nhân Phương Nam liên hệ với cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có liên quan để được giải quyết cụ thể./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương