BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4939/TCHQ-KTTT
V/v tham vấn xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh thành phố

Qua kiểm tra rà soát tình hìnháp giá tính thuế trên hệ thống thông tin dữ liệu giá GTT22 và qua báo cáo tìnhhình tham vấn, xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng ôtô xe gắn máy củamột số Cục Hải quan Hải Phòng, Hải quan Vũng Tàu, Hải quan Đà Nẵng.... Tổng cụcHải quan thấy có một số mặt hàng xe ôtô hiệu Toyota VenZa dung tích 2.700cc;dung tích 3.500cc do Mỹ sản xuất năm 2009 và Hyundai Genesis dung tích 2.000ccdo Hàn Quốc sản xuất có giá xác định không thống nhất, thấp hơn so với mặt hànggiống hệt, tương tự do chính doanh nghiệp khai báo nhập khẩu trước đó trên hệthống GTT22. Cụ thể:

1/ Hiệu Toyota VenZa

(i) Đối với dung tích 2.700cc:

Tại Cục Hải quan Hải Phòng; CụcHải quan Đà Nẵng; Cục Hải quan Vũng Tàu nhập khẩu tại các tờ khai số 15212/NKDngày 09/07/2009 thuộc cảng Hải phòng KVII; 3547/NKD ngày 02/07/2009 tại Chi cụcHải quan Điện tử; 10440/NKD ngày 08/07/2009 tại Cảng Hải phòng KVIII; 1119/NKDngày 08/07/2009; 11/NKD ngày 21/07/2009... được chấp nhận mức giá từ 18.500USD/cđến 19.000USD/c.

Trong khi đó cũng mặt hàng giốnghệt có trên hệ thống GTT22 được các địa phương chấp nhận với mức giá do chínhdoanh nghiệp khai báo là 19.500 USD/c thuộc tờ khai số 14864/NKD ngày06/07/2009 tại Chi cục HQ Cảng Hải Phòng KVII (kèm theo tờ khai chi tiết).

(ii) Đối với dung tích 3.500cc:

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu;Cục Hải quan Hải Phòng nhập khẩu tại các tờ khai số 07/NKD ngày 02/07/2009;4/NKD ngày 18/06/2009; 9/NKD ngày 14/07/2009; tờ khai 9148/NKD ngày06/07/2009,... được đơn vị chấp nhận mức giá từ 20.000 USD/c đến 21.000 USD/c.

Trong khi đó tại các địa phươngkhác được chấp nhận mức giá do chính doanh nghiệp khai báo là 21.700 USD/cthuộc tờ khai số 7471/NKD ngày 12/06/2009; 911/NKD ngày 25/06/2009 (kèm thôngtin chi tiết tờ khai).

2/ Hiệu Hyundai Genesis:

Tại Cục Hải quan Hải Phòng nhậpkhẩu mặt hàng xe Hyundai Genesis do Hàn Quốc sản xuất dung tích 2.000cc có giáxác định 12.000 USD/c; trong khi đó dòng xe này là loại Coupe, xe thể thao,tính năng đa dụng nhưng mức giá xác định 12.000 USD/c như hiện nay là chưa phùhợp so với các dòng xe (coupe) tương tự.

Để tăng cường công tác quản lýgiá tính thuế, căn cứ quy định tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 củaChính phủ; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính và cácvăn bản hướng dẫn xác định giá tính thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố:

1/ Rà soát các mặt hàng nhậpkhẩu xe ôtô du lịch hiệu Toyota Venza các loại do Mỹ sản xuất tại địa phươngđồng thời tổ chức tham vấn, bác bỏ và xác định trị giá tính thuế đối với các lôhàng còn trong thời hạn tham vấn theo các thông tin nêu trên, chấm dứt tìnhtrạng chấp nhận trị giá tính thuế quá thấp.

2/ Đối với các trường hợp đã bácbỏ trị giá khai báo xác định trị giá tính thuế phải tuân thủ theo đúng trìnhtự, nguyên tắc, các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tài Thôngtư 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính, quy trình 1636/QĐ-TCHQ ngày04/08/2008 và các văn bản hướng dẫn xác định trị giá hiện hành trên cơ sở cácthông tin, dữ liệu có sẵn tại thời điểm xác định trị giá. Việc sử dụng cácthông tin dữ liệu khi xác định trị giá phải thực hiện theo quyết định 1102/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008.

3/ Tổ chức rút kinh nghiệm đốivới việc xác định trị giá mặt hàng xe Toyota Venza các loại và các mặt hàngkhác nói chung, không để xẩy ra tình trạng xác định trị giá quá thấp so với mặthàng tương tự đã được xác định trước đó.

4/ Đối với xe hiệu HyundaiGenesis, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố thu thập các nguồn thông tin (mặthàng xe tương tự, giá trên internet và các nguồn thông tin khác) để phân tíchvà xây dựng kèm theo mức giá đối với loại xe này đồng thời thực hiện báo cáo vềTổng cục theo quy định tại Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tàichính.

5/ Tổng cục Hải quan cung cấpthêm một số thông tin đối với xe hiệu Hyundai Genesis các loại để Cục Hải quantỉnh, thành phố tham khảo.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện theo đúng quy định./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng