TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 494/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Huy Độ
818 - Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

Trả lời công văn số 09/05 HĐ ngày 26.12.2005 của Công ty khiếu nại về việc áp mã mặt hàng thiết bị giàn giáo xây dựng tạm thời thuộc Tờ khai hải quan số 2548/NK /KD/HN tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.6.2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính; tham khảo chú giải chi tiết HS 2002 và catalog của lô hàng thì mặt hàng “thiết bị giàn giáo xây dựng tạm thời (the temporarily installed suspended access equipement” ký hiệu XLP800, công suất 2.2Kw, 380 V thuộc nhóm 84.28 mã số 8428.10.20.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Lạng Sơn (để biết và thực hiện)
- Lưu: VT, GQ (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc