BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 494/TCHQ-GSQL
V/v Áp mã số mặt hàng " Oxadiazon min 94%"

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 94/HQĐN-NV ngày 13/01/2009 và số 2443/HQĐN-NV ngày 24/11/2008 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc phân loại,áp mã số mặt hàng "Oxadiazon min 94%", Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện phân loại hàng hóa; áp dụng quy tắc 1 của HS, thì mặt hàng "Oxadiazon(min 94%) dùng để pha chế thuốc diệt cỏ 250 EC, phân loại vào nhóm 2934, mã số2934.99.90.00 (Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%)

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn