BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 494/TCHQ-PC
V/v Trả lời vướng mắc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 67/HQTN-CBL đề ngày 13/01/2015 của Cục Hảiquan tỉnh Tây Ninh xin ý kiến chỉ đạo về vướng mắc liên quan đến việc giao quyềnxử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiệntheo quy định tại Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 20 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013. Theo đó, pháp luật xử lý vi phạm hành chínhkhông có quy định hạn chế số lượng người cấp phó được người có thẩm quyền xử phạtvi phạm hành chính giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên tại cùngmột thời điểm. Tuy nhiên, để đảm bảo việc giao quyền phù hợp, tránh chồng chéo,đúng nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, trong văn bản giao quyền phải xác địnhrõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền theo lĩnh vực công tác được phâncông.

Trường hợp khi đã giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thườngxuyên cho một cấp phó, nhưng cấp phó được giao quyền thường xuyên vắng mặttrong một thời gian nhất định thì để đảm bảo nguyên tắc xử phạt vi phạm hànhchính, người có thẩm quyền xử phạt có thể tự mình ban hành Quyết định xử phạt viphạm hành chính hoặc giao quyền xử phạt cho một cấp phó khác trong một thời hạnnhất định hoặc theo vụ việc. Trong văn bản giao quyền sau phải thể hiện được nộidung Quyết định giao quyền này chấm dứt hiệu lực hoặc thay thế Quyết định giaoquyền trước đó.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ vào các quy định củapháp luật nêu trên để giao quyền xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu:
VT, PC(02).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Hải