VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4940/VPCP-KTN
V/v quản lý các khu vực khoáng sản vàng tại tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (công văn số 656/UBND-CN ngày 29 tháng 3 năm 2012), ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (côngvăn số 2067/BTNMT-ĐCKS ngày 20 tháng 6 năm 2012) về việc đề xuất biện pháp, cơ chếquản lý các khu vực khoáng sản vàng tại tỉnh Bắc Kạn, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các địa phương và cácngành chức năng liên quan của tỉnh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các khuvực khoáng sản vàng chưa khai thác theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Luậtkhoáng sản và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướngChính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt độngthăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môitrường và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). BHop 13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý