BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4943/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT.

Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Công Nghệ Quả Cam.
(Địa chỉ: 31/11 Ph
Cơ Thánh Vệ, P. Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời công văn số 05/2014/CV ngày 20/09/2014 của Công tyTNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Công nghệ Quả Cam hỏi về chính sách thuế GTGTliên quan đến sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại Khoản 21, Điều 4, Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăngvà Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượngkhông chịu thuế GTGT như sau:

“...Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụphần mềm theo quy định của pháp luật.”

Tại Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều củaLuật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin quy định:

“10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụviệc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềmvà các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.”

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của BộTài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013, Thông tư số111/ 2013/TT-BTCngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính v thuế.

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/04/2013 của BộThông tin và Truyền thông về danh mục sảnphẩm phần mềm và phần cứng, điện tử.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

1. Về thuế GTGT đối với sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm:

Trường hợp Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Công nghệQuả Cam cung cấp sản phẩm phần mềm theo danh mục sản phẩm phần mềm được quy địnhtại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTT Tngày 08/04/2013 của Bộ Thông tin vàTruyền thông và các dịch vụ phần mềm theo quy định tại Nghị định số71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thựchiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thôngtin thì các sản phm phần mềm vàcác dịch vụ phần mềm nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Về việc kê khai các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT:

Các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào thuộc đối tượngkhông chịu thuế thì không phải kê khai trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa,dịch vụ mua vào theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thươngmại Công nghệ Quả Cam được biết và liên hệ với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đểđược hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân