BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4943/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với hoạt động cho thuê container

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2006

Kính gửi:

- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty Liên doanh Apm Saigon Shipping Company LTD

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 221/AS2006 ngày 9/11/2006 của Công ty liên doanh APM Saigon Shipping Company Ltd đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã nộp đối với hoạt động cho thuê container của Tập đoàn AP.Moler. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và công văn số 697 TC/TCT ngày 19/1/2004 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2184 TCT/ĐTNN ngày 19/7/2004 hướng dẫn Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG về hoạt động cho thuê container của các tổ chức nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với tiền bản quyền với mức thuế suất 10%. Tổ chức nước ngoài không phải nộp thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê container.

Trường hợp Công ty liên doanh APM Saigon Shipping Company Ltd đã thực hiện kê khai nộp thuế GTGT và TNDN theo hướng dẫn tại công văn số 3307 TCT/NV5 ngày 4/9/2002 của Tổng cục Thuế và công văn số 3091 TC/TCT ngày 3/4/2003 của Bộ Tài chính và đã được cơ quan thuế quyết toán thuế thì Công ty liên doanh APM Saigon Shipping Company Ltd không phải kê khai nộp thuế theo hướng dẫn tại công văn số 967 TC/TCT và công văn số 2184 TCT/ĐTNN nêu trên. Số thuế GTGT đã nộp của tổ chức nước ngoài được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp của Công ty theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công ty liên doanh APM Saigon Shipping Company Ltd biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến