TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4944/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công Ty TNHH TM DV Minh Phương
Địa chỉ: 33A Trường Sơn, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0301447017

Trảlời văn thư số 14. 38/CV ngày 02/06/2014 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

TạiKhoản 1b, Khoản 2c Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“...

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phátsinh;không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai,không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, khôngviết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợphóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trốngtrên hóa đơn thì không phảigạch chéo.

Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vịtính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bánra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hóa đơntự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóađơn thì không phảigạch chéo.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày, hóa đơn đượclập bằng máy tính có phần còn trống trên hóa đơn và được gạch chéo phần còntrống, nếu các chỉ tiêu khác được ghi đúng quy định thì các hóa đơn này là hợplệ và được làm căn cứ để kê khai thuế.

CụcThuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT4;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
1728-148250 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga