công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4945 TCT/CS
NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH NGÀNH NGHỀ
ƯU ĐàI THUẾ THEO LUẬT KKĐT TRONG NƯỚC

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời Công văn số1506 CT/NV ngày 09/12/2002 của Cục Thuế tỉnh Bình Định hỏi về việc xác địnhngành nghề để xác định miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật khuyếnkhích đầu tư trong nước; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, mục VI, danh mục A ban hành kèm theo Nghị địnhsố 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtkhuyến khích đầu tư trong nước, quy định lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư:"Đầu tư mua sắm thiết bị thi công phục vụ xây dựng công trình...".

Căn cứ quy định trên, cơ sở kinh doanh đang hoạt động, cóđầu tư mua sắm thêm xe tải ben dùng để chở đất, đá...; mua xe ô tô con phục vụgiao dịch; xây dựng nhà xưởng dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sởkhông thuộc danh mục thiết bị thi công nên không được hưởng ưu đãi thuế về dựán đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu theo quy định của Nghị định số51/1999/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.