UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4945/UBND-TM
Về triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2007 và giai đoạn 2007 - 2010

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2006

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tài chính,
- Cục trưởng Cục Thuế thành phố,
- Cục trưởng Cục Hải quan thành phố,
- Thủ trưởng các Sở - Ngành thành phố,
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện.

Căn cứ Khoản 3 Điều 38 Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2006 củaThủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dựtoán ngân sách nhà nước năm 2007, Thông tư số 56/2006/TT-BTC ngày 23 tháng 06năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm2007 và Thông báo số 244/TB-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tài chính vềviệc số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007; Uỷ ban nhân dânthành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Cục trưởng Cục Hải quan thành phố:

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu từ hoạtđộng xuất nhập khẩu năm 2006;

- Căn cứ số dự kiến thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2007theo Thông báo của Bộ Tài chính, trên cơ sở phân tích, dự báo các yếu tố vềtăng trưởng kinh tế, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về thuế, chính sáchhuy động nguồn thu, nguồn và khả năng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2007và dự kiến giai đoạn 2007-2010 để lập dự toán thu thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhậpkhẩu, các khoản thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thuộc phạm viquản lý; gửi Tổng Cục Hải quan, Uỷ ban nhân dân thành phố đồng gởi Sở Tàichính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, để trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phốxem xét trước ngày 20 tháng 7 năm 2006 theo quy định.

2. Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố:

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu nội địanăm 2006;

- Căn cứ số dự kiến giao thu năm 2007 theo Thông báo của Bộ Tàichính, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 đãđược Đại hội Đảng bộ thành phố thông qua, khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinhtế - xã hội và ngân sách năm 2006, dự kiến tăng trưởng kinh tế và nguồn thu năm2006 đối với từng ngành, từng lĩnh vực, các cơ sở kinh tế hoạt động trên địabàn và những nguồn thu mới phát sinh, có các giải pháp hiệu quả, hợp lý trongviệc tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn lậu thuế, chống buôn lậu vàgian lận thương mại, hạn chế nợ đọng thuế để triển khai việc hướng dẫn lập dựtoán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý năm 2007 và dựkiến giai đoạn 2007 - 2010 theo mục tiêu, yêu cầu đã được Thủ tướng Chính phủchỉ đạo, Bộ Tài chính hướng dẫn, khả năng huy động nguồn thu trên cơ sở đã tínhđúng, tính đủ nguồn thu đối với từng lĩnh vực, từng khoản thu theo chế độ,thông báo chỉ tiêu dự kiến giao thu cho các đơn vị trực thuộc liên quan và Uỷban nhân dân các quận - huyện; đồng thời tổng hợp, lập dự toán thu ngân sáchnhà nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý gửi Tổng cục Thuế, Uỷ ban nhân dânthành phố, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình Thường trực Hội đồngnhân dân thành phố xem xét trước ngày 20 tháng 07 năm 2006 theo quy định.

3. Giao Giám đốc Sở Tài chính:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách năm2006;

- Căn cứ số dự kiến giao chi ngân sách năm 2007 theo Thôngbáo của Bộ Tài chính, căn cứ dự toán do Cục Thuế thành phố dự kiến thu năm 2007và dự kiến giai đoạn 2007 - 2010 theo khả năng, xây dựng dự toán chi ngân sáchnăm 2007, dự kiến chi giai đoạn 2007 - 2010 để cân đối nguồn thu - chi ngânsách năm 2007 và dự kiến giai đoạn 2007-2010; căn cứ nhiệm vụ phát triển kinhtế xã hội của địa phương và nguyên tắc xây dựng dự toán chi ngân sách đượchướng dẫn, phân bổ để tiến hành thông báo chỉ tiêu kiểm tra về chi ngân sáchnăm 2007 cho các Sở - Ngành, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện; triển khai hướngdẫn xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2007.

4. Giao Sở Tài chính tổng hợp dự toán thu ngân sách Nhà nướctrên địa bàn do Cục Hải quan và Cục Thuế thành phố xây dựng, tổng hợp dự toánthu chi ngân sách địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố để trình Thườngtrực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét trước ngày 20 tháng 07 năm 2006 và gởibáo cáo dự toán ngân sách địa phương đến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trướcngày 25 tháng 07 năm 2006 theo quy định.

5. Do năm 2007 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mớitheo quy định của Luật ngân sách nhà nước; Uỷ ban nhân dân thành phố giao:

- Sở Tài chính, Cục Thuế và Cục Hải quan thành phố phối hợp,xem xét mức độ, quy mô chỉ tiêu kiểm tra về thu ngân sách đã được Bộ Tài chínhthông báo so khả năng thu của thành phố, giao Sở Tài chính xem xét khả năng cânđối chi ngân sách theo khả năng thu so nhu cầu chi phục vụ yêu cầu phát triểnkinh tế - xã hội của thành phố để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố đềxuất Bộ Tài chính tỉ lệ phần trăm (%) phân chia đối với những nguồn thu phânchia cho ngân sách thành phố trong thời kỳ ổn định mới, đề xuất bổ sung theomục tiêu để thực hiện một số công trình, chương trình mục tiêu phục vụ cho yêucầu phát triển của thành phố, chuẩn bị thảo luận về dự toán ngân sách năm 2007,năm đầu của thời kỳ ổn định theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Sở Tài chính căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chithường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007, khả năng tài chính - ngân sách và đặcđiểm tình hình của thành phố, đảm bảo đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội thành phố để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố trình Hội đồngnhân dân thành phố ban hành định mức phân bổ chi ngân sách địa phương trướcngày 15 tháng 8 năm 2006 để làm căn cứ xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách ởđịa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2007, đồng thời gửiBộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính Phủ theo qui định.

Ngoài ra, giao Sở Tài chính rà soát tình hình thực hiện việcphân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương đã đượcHội đồng nhân dân thành phố Khoá VI quyết nghị thực hiện ổn định trong giaiđoạn 2004 - 2006 để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhândân thành phố điều chỉnh, bổ sung (nếu có) cho phù hợp đồng thời vẫn đảm bảochấp hành qui định của Luật Ngân sách Nhà nước để thực hiện trong thời kỳ ổnđịnh ngân sách thứ hai, bắt đầu từ năm 2007.

6. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở - Ngành thành phố, Chủ tịch Uỷban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tập trung chỉđạo việc thực hiện công tác lập dự toán ngân sách theo đúng yêu cầu và thờigian quy định để việc triển khai dự toán thu chi ngân sách năm 2007 được thuậnlợi./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín