TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4946/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Sonova Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 306, Lầu 3, Tòa Nhà Cityview,12 Mạc Đĩnh Chi, P.Bến Nghé, Q.1
MST: 0312213123

Trả lờivăn bản số 01/CV-SVN-2014 ngày 22/4/2014 (Cục Thuế TP nhận được ngày 22/5/2014)của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căncứ Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

Căncứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếGTGT:

+ TạiKhoản 24, Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

Sản phẩm nhân tạo dùng đểthay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấyghép lâu dài trong cơ thể người; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác dùngcho người tàn tật.”.

+ TạiĐiều 11 quy định:

“Thuếsuất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều9 và Điều 10 Thông tư này.

...”

+ Tại Khoản 2, Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuếGTGT đầu vào:

“ThuếGTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thờicho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGTthì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạchtoán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợpkhông hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%)giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bánra không hạch toán riêng được.

Cơ sởkinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạmphân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấutrừ trong tháng, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGTđầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạmphân bổ khấu trừ theo tháng.”.

Mặthàng thiết bị trợ thính thuộc mã hàng 9021.40.00.00 thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT. Riêng bộ phận, phụ kiện thiết bị trợ thính áp dụng thuế suất thuếGTGT 10%.

Trườnghợp Công ty vừa kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuếGTGT thì Công ty chỉ được kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, Công typhải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ;trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phânbổ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hànghóa, dịch vụ bán ra trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 2;
- Lưu: (HC,TTHT)
1602/2014 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga