TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4947/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần địa ốc Hoàng Quân
Địa chỉ: Số 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Quận Phú Nhuận
Mã số thuế: 0302087938

Trả lời văn thư số 944/2014/HQ-CV ngày 26/05/2014 củaCông ty về chính sách thuế; Cục thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày01/01/2014):

+ Tại khoản 16 Điều 10 quy định về thuếsuất 5%:

16. Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quyđịnh của Luật nhà ở. Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhânthuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, vềgiá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện đượcmua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

+ Tại Điều 15 quy định về điều kiện khấutrừ thuế GTGT đầu vào:

1.hóa đơn giá trị gia tăng hợppháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâunhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫncủa Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách phápnhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tạiViệt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hànghóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trởlên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóađơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán khôngdùng tiền mặtgồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanhtoán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

…”

Trườnghợp Công ty theo trình bày thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở xã hội(bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở) được ápdụng thuế suất 5% nếu đáp ứng các điều kiện quy định về nhà ở xã hội có phátsinh các khoản thuế GTGT đầu vào (thiết kế, thi công xây dựng có thuế suất 10%)nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêutrên thì vẫn được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế GTGT phải nộp .

CụcThuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
1711-147982/2014 dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga