BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4948/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với pallet nhựa nhập khẩu để đóng gói sản phẩm xuất khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam
(Đ/c: Khu công nghiệp Đại An – TP Hải Dương)

Trả lời công văn ngày 04/08/2009 của Công ty TNHH SumidensoViệt Nam (là doanh nghiệp chế xuất) vướng mắc về thủ tục hải quan đối vớipallet nhựa nhập khẩu để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu củadoanh nghiệp chế xuất (DNCX) thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 45,Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo thanh khoản của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu củaDNCX là một biện pháp quản lý của cơ quan hải quan. Để phục vụ thanh khoản,DNCX phải khai báo định mức theo quy định tại Khoản 4, Điều 45, Thông tư số79/2009/TT-BTC dẫn trên. Khi khai báo định mức đối với bao bì phụ như pallet,bao nilon… doanh nghiệp không cần tạo tên sản phẩm mới; bao bì phụ để đóng sảnphẩm nào thì trên bảng định mức của sản phẩm đó doanh nghiệp khai báo thêm địnhmức của bao bì phụ. Đề nghị Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam liên hệ với Chi cụcHải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Sumidenso đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường