BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4949TCT/NV1
V/v:tính thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi:

Công ty kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng
(Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1)

Trả công văn số 1084/COTEC-KCKT (không ngày)tháng 10 năm 2002 của Công ty về việc xác định giá tính thuế và mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xây dựng công trình nhà xưởng của Công ty NEW PROKIN VIỆT NAM INTERNATIONAL LTD đã hoàn thành trong các năm 1999,2000; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về giá tính thuế

Theo quy định tại điểm 7, Mục I, Phần 3, Thông tư số 98/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt trang bị có bao thầu nguyên vật liệu thì giá tính thuế bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, nếu không bao thầu nguyên vật liêu thì giá tính thuế không bao gồm gía trị nguyên vật liệu. Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao thi giá tính thuế theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.

2. Về thuế suất GTGT.

Đối với các công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao từ 1/1/1999 đến ngày 31/8/1999 áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10% theo qui định tại Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ tài chính.

Đối với các công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao tư 1/9/1999 đến 31/12/2000 áp dụng mức thuế suất GTGT là 5% theo qui định tại Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 của Bộ tài chính.

Theo các quy định nêu trên, Công ty kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng căn cứ giá trị công trình xây dựng hoàn thành bàn giao theo từng thời điểm để thực hiện hạch toán doanh thu, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT và kê khai nộp thuế theo đúng qui định. Trường hợp có vướng mắc về giá trị trong hợp đồng sẽ do hai bên giải quyết.

Tổng cục thuế trả lời Công ty kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng pin ắc quy Miền Nam biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc