CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 495/CP-QHQT
V/v phê duyệt Hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 452/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 01 năm 2003) về việc phê duyệt Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) ngành Thủy lợi miền Trung do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt nội dung dự án HTKT chuẩn bị dự án vốn vay của ngành Thuỷ lợi miền Trung và cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp nhận dự án HTKT ngành Thủy lợi miền Trung do ADB tài trợ với tổng trị giá là 1.750.000 USD, trong đó vốn viện trợ nước ngoài là 1.400.000 USD; vốn đối ứng trong nước là 350.000 USD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tự cân đối trong ngân sách hàng năm của Bộ.

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh thụ hưởng dự án tổ chức thực hiện dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục cần thiết ký kết thư xác nhận HTKT với ADB./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan