ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 495/UBND-VX
V/v: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư

Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácdạy nghề cho lao động nông thôn; ngày 30/11/2012 Văn phòng Tỉnh ủy có văn bảnsố 525-CV/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự UBNDtỉnh chỉ đạo thực hiện Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh vàXã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiệnChỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư; kết quả báo cáo Thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

(Gửi kèm theo bản phô tô Chỉ thịsố 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, TH, KT;
- Lưu: VT, VX(2)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Kha