BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4952TCT/NV6
V/v: xin miễn giảm thuế theo Luật KKĐTTN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời Công văn số 468 CT/CV-QLT ngày 21/11/2002 của Cục thuế hỏi về việc thời điểm xét miễn, giảm thuế theo Luật KKĐTTN của Công ty TNHH Thiên Lợi Hoà, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật KKĐTTN (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định: “Nhà đầu tư có dự án thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, kể từ khi có thu nhập chịu thuế”

Theo nội dung công văn thì Công ty TNHH Thương mại Thiên Lợi Hoà đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên và đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư khi có thu nhập chịu thuế. Trường hợp Công ty có đăng ký thời gian miễn, giảm thuế theo ưu đãi (kể từ khi Công ty được thành lập tháng 7/2000) thi vơ quan thuế hcấp nhận giải quyết. Trước khi giải quyết yêu cầu Công ty có văn bản đăng ký rõ thời gian xin ưu đãi là năm 2000 và năm 2001 để tránh sự thắc mắc sau này:

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương