BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4956/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3344/HQHCM-TXNK ngày 31/10/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về phân loại máy massage dạng đai, số 4015/HQHCM-TXNK ngày 28/12/2017, số 20/HQHCM-TXNK ngày 04/1/2018 báo cáo các trường hợp nhập khẩu máy massage dạng đai tại TP. Hồ Chí Minh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 và Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, xác định: Trường hợp mặt hàng máy massage dạng đai thực tế nhập khẩu có chức năng giảm béo nhưng không có chức năng như một thiết bị dùng cho tập luyện thể chất, sử dụng mô tơ gắn liền với thiết bị xoa bóp, tạo lực rung để xoa bóp các bộ phận cơ thể thì thuộc nhóm 90.19 “Thiết bị trị liệu cơ học; máy xoa bóp; máy thử nghiệm trạng thái tâm lý; máy trị liệu bằng ôzôn, bằng oxy, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác”, mã số 9019.10.10.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục KĐHQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK.M.Hương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng