BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4958/LĐTBXH-BHXH
V/v tiền lương làm cơ sở đóng và tính hưởng bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiĐồng Tháp

Trả lời công văn số 986/SLĐTBXH-LĐTC ngày 17/11/2008 của quýSở đề nghị giải đáp về tiền lương làm cơ sở đóng và giải quyết chế độ bảo hiểm xãhội đối với người lao động làm việc tại các Công ty nhà nước đã được chuyển đổithành Công ty cổ phần, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Về vấn đề tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểmxã hội để tính lương hưu đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp Nhànước đã chuyển thành Công ty cổ phần:

Theo quy định tại khoản 5 Mục I Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXHngày 09/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quy định tại Khoản 6phần D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điềucủa Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì: Người lao động làmviệc theo hợp đồng lao động ở các Công ty nhà nước chuyển thành Công ty cổphần; Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; Công ty trách nhiệmhữu hạn nhà nước hai thành viên trở lên, được áp dụng mức bình quân tiền lươngtháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 4 Mục IV Phần B Thông tư số03/2007/TT-BLĐTBXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và bảo hiểmxã hội một lần nếu Công ty thực hiện đầy đủ các quy định dưới đây:

a) áp dụng thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định và đăngký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luậtLao động về tiền lương;

b) Thực hiện chuyển xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương theoquy định của Nhà nước đối với Công ty nhà nước trên cơ sở thang lương, bảnglương được áp dụng tại điểm a khoản này;

c) Đóng bảo hiểm xã hội trên cơ sở mức lương quy định tại điểma và điểm b nêu trên

Nếu Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Đồng Tháp đãthực hiện đầy đủ các quy định nêu trên đây thì được tính mức bình quân tiền lươngđóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu theo quy định tại khoản 4 Mục IV Phần BThông tư số số 03/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Các đối tượng đủ điều kiện như trên không thuộc đối tượng ápdụng Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2009 của Chính phủ.

2- Mức đóng và hưởng bảo hiểm các chế độ bảo hiểm xã hội củacác đối tượng nêu trên được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Mục III Thông tưsố 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân