BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------

Số: 4958/TCT-DNL

V/v: hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với cây cao su thanh lý và gẫy đổ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần cao su Tây Ninh.

Trả lời công văn số 423/CSTN ngày 09/06/2010 và công văn số 630/CSTN-TCKT ngày 25/08/2010 của Công ty Cổ phần cao su Tây Ninh về việc xin được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập từ bán cây cao su thanh lý và gãy đổ từ năm 2009 trở về sau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN hướng dẫn thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế TNDN:

“Thu nhập không được áp dụng quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: các khoản thu nhập được quy định tại điểm a, b và c khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp...”

Tại điểm a, Khoản 3 Điều 18 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với:

“a. Thu nhập quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này...”

Khoản 2 Điều 3 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định:

“2. Thu nhập khác bao gồm ... thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; ... và các khoản thu nhập khác...”.

Tại điểm 2.6, Mục I, Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“2.6. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

a) Các khoản thu nhập khác quy định tại mục V Phần C Thông tư này.”

Tại Mục V, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC quy định:

“Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.”

Điểm 4, Mục V, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC quy định:

“4. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá khác. Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu thu được do chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản.”

Đối chiếu với quy định về thuế TNDN thì hoạt động bán cây cao su thanh lý và gẫy đổ là hoạt động thanh lý tài sản. Vì vậy, thu nhập từ hoạt động bán cây cao su thanh lý và gẫy đổ của Công ty cổ phần cao su Tây Ninh là thu nhập khác không được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần cao su Tây Ninh biết và thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản qui phạm pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Cục Thuế các Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Vụ CST, Vụ PC, Cục TCDN (BTC);
- Vụ PC (2b); CS; KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, DNL (3b).Hương

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Thị Mai