VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
V/v: Điều chỉnh thời hạn cho thuê đất và thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (công văn số 560/UBND-KTTH ngày 03 tháng 4 năm 2012) và ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1312/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 4 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3875/BKHĐT-QLKKT ngày 29 tháng 5 năm 2012) về việc điều chỉnh thời hạn cho thuê đất và thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác định thời hạn cho thuê đất đối với đất khu đô thị, dịch vụ của dự án VSIP - BACNINH theo đúng quy định tại Điều 32 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ, đồng thời xác định thời hạn hoạt động của Dự án theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TNMT, KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3) TH.15.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý