VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4959/VPCP-KTN
V/v chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng khi thi công công trình.

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4032/BGTVT-CQLXD ngày 25 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 4178/BKHĐT-KCHTĐT ngày 11 tháng 6 năm 2012), Bộ Tài chính (côngvăn số 8071/BTC-ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2012), Bộ Xây dựng (công văn số 956/BXD-KTXD ngày 12 tháng 6 năm 2012) về chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bịảnh hưởng khi thi công công trình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép Bộ Giao thông vận tải được chuyển kinh phí xâydựng hoàn trả tuyến đường do địa phương quản lý bị ảnh hưởng trong quá trìnhthi công các công trình của Trung ương cho các địa phương tổ chức thực hiệntrong trường hợp địa phương có nhu cầu nâng cấp tuyến đường và đã có kế hoạchvốn để thực hiện.

2. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu các ý kiến của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Bộ Tài chính tại các công văn nêu trên, chỉ đạo thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). Hong (18b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý