TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 496/TCT /CS

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 496 TCT/CS NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC XÉT GIẢM THUẾ GTGT PHẢI NỘP

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 311/CV-CT ngày 13/11/2001 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về việc xét giảm thuế giá trị gia tăng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm 1, Mục VI Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 1, điểm 2 Mục II Phần H Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế trong những năm đầu áp dụng thuế giá trị gia tăng mà bị lỗ do số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây thì được xét giảm thuế GTGT phải nộp.

Tại điểm 1.5 Mục II công văn số 1125 TCT/NV2 ngày 21/3/2000 của Tổng cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế năm 1999 đã hướng dẫn: đối với các đơn vị kinh doanh thương mại trước năm 1999 nộp thuế doanh thu theo phương pháp thu trên chênh lệch, thì xác định số thuế doanh thu để so sánh với số thuế GTGT phải nộp (làm căn cứ xét giảm thuế GTGT) được tính trên chênh lệch giữa tổng giá bán hàng và tổng giá mua hàng (tổng số tiền thanh toán ghi trên hoá đơn bán hàng bao gồm cả thuế GTGT đầu ra trừ (-) tổng số tiền thanh toán ghi trên hoá đơn mua hàng bao gồm cả thuế GTGT đầu vào tương ứng với lượng hàng hoá bán ra trong năm).

Như vậy, trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại năm 1999 bị lỗ do số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế doanh thu tính trên chênh lệch giữa giá bán hàng và giá mua hàng được xét giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 28 Luật thuế GTGT.

2. Tại điểm 2, Mục II, Phần H Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn lại như sau:: " Mức thuế doanh thu để so sánh là mức % tính trên doanh thu". Vì vậy, cơ sở kinh doanh thương mại trong năm 2000 và năm 2001 bị lỗ do số thuế GTGT phải nộp cao hơn số thuế doanh thu tính theo mức thuế doanh thu (%) trên doanh số mới được xét giảm thuế GTGT.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)