VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 496/VPCP-KGVX
V/v Đề án xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 7751/BGDĐT-VPngày 15 tháng 11 năm 2012 trong đó có việc xây dựng Đề án xây dựng và nâng cao chấtlượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhâncó ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giáo dục và Đào tạo không xây dựng Đề án xây dựng vànâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để tập trung triểnkhai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011 - 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định,
các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3),VM. 11

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định