VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: nhập khẩu xe ô tô cho dự án do Chính phủ Đức tài trợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 8827/BTC-QLN , ngày 06 tháng 7 năm 2011) về việc nhập khẩu xe ô tô cho dự án Phong Nha - Kẻ Bàng do Chính phủ Đức tài trợ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhập khẩu miễn thuế 10 xe ô tô cho dự án "Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Khu vực vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng" do Chính phủ Đức viện trợ không hoàn lại như đề nghị tại công văn số 1030/UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số ô tô nêu trên phục vụ Dự án theo quy định hiện hành và rút kinh nghiệm về thủ tục trình duyệt mua xe ô tô đối với các dự án sử dụng nguồn viện trợ phát triển chính thức.
3. Giao Bộ Tài chính giải quyết các thủ tục nhập khẩu số xe ô tô nêu trên cho Dự án theo quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm,
PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). Hoa 15
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc