BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------
V/v: Xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Trên cơ sở phản ánh những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính và tránh việc ách tắc hàng hóa trong việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Việc in tờ khai và xác nhận, đóng dấu trên tờ khai giấy thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 5665/BTC-TCHQ ngày 29/04/2014 của Bộ Tài chính;
- Trong khi hệ thống E-Customs hoạt động chưa ổn định (chạy chậm, chập chờn...), để đảm bảo trách ách tắc trong việc xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát yêu cầu Cục Hải quan quán triệt đến các Chi cục và hướng dẫn người khai thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục tại điểm 2 công văn số 4415/TCHQ-VNACCS ngày 23/04/2014 và điểm 14 công văn số 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/04/2014. Theo đó, công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai sẽ in tờ khai (trừ thông tin chi tiết dòng hàng), đóng dấu xác nhận theo mẫu dấu tương ứng quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định 988/QĐ-TCHQ , ký tên, đóng dấu công chức vào góc trên cùng bên phải của trang đầu tiên tờ khai in để người khai hải quan mang trực tiếp hồ sơ đến Bộ phận giám sát cổng, kho khu vực giám sát hải quan để thực hiện thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát. Trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng container, lập Bảng kê số hiệu container đính kèm tờ khai và đóng dấu giáp lai tờ khai và Bảng kê giao cho người khai hải quan để xuất trình tại khu vực giám sát.
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh